X

قیمت سردخانه کنترل اتمسفر

09128354831 کارشناس فروش
سردخانه کنترل اتمسفر

ذخیره سازی اتمسفر کنترل شده را انبار تهویه مطبوع نیز می نامند. با افزودن عملکرد تنظیم ترکیب گاز در سردخانه، فضای کنترل شده می تواند درجه حرارت، رطوبت، دی اکسید کربن، غلظت اکسیژن و غلظت اتیلن را در محیط ذخیره سازی کنترل کند، عمر میوه ها و سبزیجات طولانی میکند.

خانه سرما
خانه سرما

افرادی که در صنعت سردخانه قدم می گذارند می دانند که سردخانه فقط یک اصطلاح عمومی است. این را می توان به انواع مختلفی از سردخانه تقسیم کرد، از جمله سردخانه تازه نگهدارنده، سردخانه تهویه مطبوع، سردخانه دو مرحله ای، سردخانه زیر صفر، سردخانه ضد انفجار و ... سردخانه یک ساختار کلی با برنامه ها، واحدها و ... است. پس چرا یخچال ها به انواع مختلفی از یخچال ها تقسیم می شوند؟ چه تفاوتی بین آنها وجود دارد؟ امروز، ما به شما با جزئیات تفاوت بین فضای ذخیره شده هوا و سردخانه میوه ها را می گوییم.

چه زمانی استفاده از سردخانه کنترل اتمسفر ضروریست؟

با توجه به زمان انبارداری میوه و سبزی حتی فیزیولوزی میوه و سبزیجات و ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ از ﺑﺮداﺷﺖ، دﻣﺎ، رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ، اﮐﺴﯿﮋن و دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ باید ارزیابی کرد که از چه سردخانه ای استفاده شود، زیرا ﻋﻮاﻣﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻏﻠﻈﺖ اﮐﺴﯿﮋن، دی اﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ، ﻧﯿﺘﺮوژن و دﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را ﺑﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻣﺤﺼﻮل دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﻤﺮ اﻧﺒﺎر داری ﻣﺤﺼﻮل را اﻓﺰاﯾﺶ داد. در ﺷﺮاﯾﻂ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻓﺰود.

عملکرد سردخانه کنترل اتمسفر

دﻣﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻨﻔﺲ، ﮐﻨﺘﺮل رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎ و ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۱۰ درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس، ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻨﻔﺲ را ۲ ﯾﺎ ۳ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻢ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺷﺪت ﺗﻨﻔﺲ در ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻧﺪامﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻫﺮ ﺣﺎل در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻔﺲ ﺟﺎﻧﻮران، ﺗﻨﻔﺲ در ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ. در ﮔﯿﺎﻫﺎن، اﻧﺪام ﻫﺎی در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﺟﻮان و در داﻧﻪ ﻫﺎی در ﺣﺎل روﯾﺶ، ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮔﻞ ﻫﺎی در ﺣﺎل ﺑﺎز ﺷﺪن و ﺑﻪ وﯾﮋه در اﻧﺪامﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ، ﺗﻨﻔﺲ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری اﯾﻦ اﻧﺪام ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ است.

مزایای استفاده از اتمسفر کنترل شده

  • افزایش عمر و کیفیت میوه و سبزیجات
  • ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﻬﺘﺮ و زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
  • ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف
  • ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی زﻧﺪه و ﻓﺴﺎد ﺛﺎﻧﻮی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺮو ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻫﻮازی

 علت افزایش طول ﻋﻤﺮ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺪوده وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﯿﻮه ﻫﺎ و ﺳﺒﺰیجات نگهداری آنها توسط سردخانه هایی با قابلیت کنترل اتمسفر بوده است، مقدار گاز و درجه حرارات بسیار تعیین کننده می باشد و علت استفاده تجاری آز آن نگهداری از میوه و سبزیجات در طولانی مدت و خارج از فصل برداشت است همچنین عدم استفاده از مواد شیمیایی در مواد غذایی مصرفی از دیگر مزیت های این سردخانه می باشد. ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﻮا ﺷﺎﻣﻞ 78 درﺻﺪ ازت، ۲۱ درﺻﺪ اﮐﺴﯿﮋن و ﻣﺎﺑﻘﯽ را ﮔﺎز ﮐﺮﺑﻨﯿﮏ و ﮔﺎزﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ دی اﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ و ﮐﺎﻫﺶ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻔﺲ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد، اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺻﺤﯿﺢ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ از ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی زﻧﺪه و ﻓﺴﺎد ﺛﺎﻧﻮی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻫﻮازی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.

در سردخانه کنترل اتمسفر چه میگذرد؟

اﯾﻦ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮودﺗﯽ (۵ – ۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد) ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺰرﯾﻖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺎزﻫﺎی N2 ، O2 و CO2 به ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﺳﺖ. از ﮔﺎز N2 به ﻋﻨﻮان ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎی CO2 و O2 ، غلظت گاز N2 ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

دﻣﺎی ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﺮ ﺗﺎﺧﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ در ﻗﻄﻊ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮودﺗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﺧﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ در ﻗﻄﻊ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎز ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دارد.
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ CO2 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﮔﺎز دﯾﮕﺮ، ﺧﻄﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮودﺗﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﺗﺎﺧﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ در ﻗﻄﻊ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  ﺑﺮودﺗﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ دﻣﺎ در داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ با ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎز CO2 ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰﯾﺶ ﺧﻄﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮودﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎز ﺑﺎ ﺧﻄﺎی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ۱۷/۵۵  درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﺎزﻫﺎی درون ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ را دارا است. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺧﻄﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮودﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار دﻣﺎی ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ۱۹/۸۷ درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑﺼﻮرت ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ، ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﺠﺎد ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪی ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻟﺬا ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎی رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮی ﺷﺪه و ﯾﮏ ﺗﮑﻪ است.

از نظر نصب، چندین تفاوت بین نصب فضای ذخیره سازی کنترل شده و اتاق سرد سنتی میوه ها وجود دارد:

  1. به منظور ایمنی مخزن تنظیم کننده گاز، باید در هنگام نصب مخزن تنظیم کننده گاز، شیر اطمینان و کیسه هوا تنظیم شود. بنابراین، ایمنی نصب مخزن تنظیم کننده گاز هنوز بسیار بالا است.
  2.  کاهش تبادل گرما و سرما با دنیای خارج ضروری است. لازم به ذکر است که در هنگام نصب مخزن تنظیم کننده گاز ، دیواره ها ، درها و کلیه اتصالات خطوط لوله ورودی و خروجی مخزن باید کاملاً آب بندی شوند تا تبادل گاز داخل و خارج مخزن به اندازه کاهش یابد ممکن است و از تداخل گاز خارجی در ترکیب گاز در مخزن جلوگیری کنید.
  3. انبار اتمسفر کنترل شده بر زمان ورود و خروج کالاها نظارت دقیق دارد. به عنوان مثال، هرچه زمان ورود میوه ها به حالت جو کنترل شده کوتاه تر باشد، بهتر است. نصب انبار کنترل شده باید در نظر گرفته شود ، ذخیره میوه به سرعت ذخیره سریع نیاز دارد تا در اسرع وقت هوا را پر ، مهر و موم و تنظیم کنید. در فرآیند نگهداری، باید تا حد امکان از تعداد درهای بازشو کاسته شود. در هنگام نصب انبار تهویه مطبوع باید درهای مکرر باز شونده در نظر گرفته شود که این امر علاوه بر تأثیر ذخیره سازی و افزایش هزینه کارکرد، باعث کاهش هوای درب انبار نیز می شود.
  4.  لازم است وضعیت ذخیره سازی کامل انبار تهویه مطبوع در نظر گرفته شود. علاوه بر کانال های تهویه و بازرسی لازم، میوه های موجود در انبار نصب باید تا آنجا که ممکن است انباشته شوند. به این ترتیب هرچه میوه ها بیشتر باشد، منافذ منفذ نیز کمتر است. علاوه بر این، تنفس میوه ها اکسیژن مصرف می کند، بنابراین هرچه زمان ورود میوه ها به حالت تهویه مطبوع کمتر می شود. هرچه ضریب استفاده از حجم انبار نصب بیشتر باشد، هزینه بهره برداری از برودت و تنظیم گاز کمتر است.

قبلی: فشار کم متراکم برای اتاق سرد در دمای پایین
بعدی: فشار زیاد واحد چگالشی برای اتاق سرد

آیا محصولات صنایع برودتی اورانوس شامل گارانتی می شود؟

همه محصولات و تجهیزات مجموعه خانه سرما دارای ۱۸ ماه گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش می باشند.امتیاز شما به این مطلب چقدر است؟


ارسال نظر درباره این موضوع

Loading...
(اختیاری)
تماس بگیرید